Pasivní architektura

Návrhy a realizace nízkoenergetických a pasivních domů, interiér a design

Bahal partner
+420 734 113 105 info[at]pasivniarchitektura[dot]cz

Přístavba autosalonu Ford Tipa F v Jihlavě

účast: STUDIE 2007

investor: Tipa F, s.r.o.

charakteristika: rekonstrukce a dostavba autosalonu a autoservizu

investiční náklady: -

kapacita: -

spolupráce: Ing.arch. David Hlouch

Zadání

Rozšírení stávajícího autosalonu fi rmy Tipa F, s.r.o. v Jihlavě přístavbou nové budovy na vedlejším pozemku. Rozšíření se týká všech stávajících provozů, přičemž důraz je kladen na prostory určené pro prodej automobilů a styk se zákazníky - showroomu. Dále bylo třeba vyřešit přeměnu servisních prostor tak, aby umožnily servis kompletní škály prodávaných vozů vč. užitkových.

Koncepce

Koncepce řešení sleduje dva hlavní aspekty. První se zaměřuje na vytvoření průčelí objektu dominující prostoru před autosalonem, druhý pak řeší efektivní propojení vnitřních provozů. Hmota objektu se skládá ze dvou funkčních částí - dílen a showroomu, kt. k sobě vzájemně příléhají tak, že tvoří písmeno „V“. Rozhraní mezi těmito dvěma objemy tvoří recepční cást zadní stěny showroomu, což umožnuje vizuální kontakt zákazníků i personálu s prostory nových dílen.

Showroom

Kubus prodejních prostor je v jižním a západním průčelí prosklený. Prosklení je odstíněno masívním převisem - markýzou, kt. skýtá lepší vizuální kontakt mezi vnějším a vnitřním prostředím tím, že stíní značnou část světlých refl exí ve výkladcích. Čelo markýzy je v blízkosti hlavního vstupu do objektu staženo diagonálně k zemi. Tím je zvýrazněna pozice vchodu a jižní fasádě objektu se tak dostává silného dynamického efektu. Showroom je napojen na stávající objekt západní stěnou, v kt. se v současné době nachází vjezd do showroomu. Tento vjezd je možno zachovat a používat jako předěl mezi jednotlivými prostory. Prostor showroomu je spojen s exteriérem dvěma vchody. Oba lze využít i jako vjezd automobilu, přicemž vjezd z jižní strany slouží současně jako hlavní zákaznický vstup do objektu. Stávající vstup pro zákazníky bude zachován s tím, že se postupně segreguje predevším pro provoz prodeje náhradních dílu a servisu. Vnitřní prostor showroomu je dělen na samotný prostor pro vystavení vozidel, jehož přímou soucástí je recepce a čekací zóna pro klienty, a prostory zázemí oddělení prodeje nových vozů, kt. jsou tvořeny třemi kancelářskými, jednacími místnostmi. Jedna z těchto místností slouží managementu, který zde nemá trvalé sídlo. Kacelářský blok uzavírá zákaznické WC, které tak doplňuje stávající WC ve staré budově. Svetlá výška prostoru showroomu je navržena 3500mm.

Dílenská cást

Dílenská cást je propojena se starými dílnami stávajícími vraty. Jsou zde situována dvě servisní stání se zvedáky sloupovými a jedno stání pro přímý příjem zakázek se zvedákem podlahovým. Vjezd do dílenské části je realizován vraty ze dvora objektu. Světlá výška prostor nových dílen je 5500mm, což umožňuje servis velkých dodávkových automobilů. Personál nových dílen bude využívat rozšířené zázemí stávajícího objektu - viz dále. Technologie budou napojeny na nové zbudované technologické zázemí ve stávajícím prostoru dílen.

Stávající objekt

V rámci prístavby je navrženo několik úprav vnitřního uspořádání stávajícího objektu. Rozšíření skladových prostor, pro kt. bude využito stávající servisní stání. V rámci této změny vznikne v zadní části bývalého stání oddělený provoz hlučných technologií zázemí dílen, což má zvýšit hygienickou kvalitu pracovního prostředí zamestnanců servisu. Konečně je navrženo i k zvětšení prostoru zázemí zamestnanců a jeho doplnění o nové sociální zarízení tak, aby bylo vyhověno novým nárokům plynoucím z nárůstu personálu v rámci rozšírení provozu autosalonu. Bude provedena barevná úprava fasády korespondující s rešením nového objektu a výmena zastaralých fi remních poutačů.

Konstrukce

Objekt je navržen jako železobetonový monolitický skelet s výplnovým zdivem doplneným o tepelnou izolaci. Střechy jsou ploché s plechovou, žárove zinkovanou krytinou. Markýza je tvořena ocelovým prostorovým příhradovým rámem, zaklopeným lakovanými plechovými pláty. Prosklená fasáda je navržena jako strukturální s vnitřní nosnou konstrukcí a termoizolačními dvojskly. Ostatní výplně otvorů budou řešeny shodně - vakuovaná termoizolační dvojskla v plastových rámech.